Regulamin serwisu

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z fitness klubu: Studio Ruchu Mięta Sp. z o.o. (dalej „Studio”) z siedzibą w Kielcach, ul. Chęcińska 5, 25-020 Kielce, NIP: 9592069029, REGON: 527499141, reprezentowaną przez Magdalenę Węgrzyn.
 2. Z usług Studia korzystać mogą osoby, które ukończyły 18 rok życia, mające pełną zdolność do czynności prawnych. Za pisemną zgodą ustawowego przedstawiciela z usług Studia może korzystać osoba, która ukończyła 16 rok życia. Osoby poniżej 16 roku życia mogą korzystać z usług Studia tylko pod bezpośrednią opieką ustawowego przedstawiciela lub za jego zgodą, po przedłożeniu stosownego upoważnienia* (zał. Nr 1) i po wyrażeniu zgody przez właściciela Studia.
 3. Korzystający z usług Studia, o których mowa w ust. 2 powyżej, zwani będą dalej „Członkiem Studia”.
 4. Z usług Studia mogą korzystać osoby posiadające aktualny karnet, aktualną umowę zawartą pomiędzy Członkiem Studia, a Studiem, osoby które opłaciły jednorazowe wejście lub przebywają na obiekcie w ramach pierwszego, darmowego wejścia, posiadacze systemów Multisport, Fitprofit, Medicover, PZUsport.
 5. W Studio działa system rezerwacji online. Przed przystąpieniem do pierwszej wizyty w Studio, należy utworzyć konto w systemie rezerwacji online (dalej Panel Klienta), akceptując w ten sposób Regulamin Studia oraz wszelkie zgody związane z administrowaniem danych osobowych.
 6. Członek Studia wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Studia, w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć grupowych, jak również imprez organizowanych przez Studio i jego partnerów. Wizerunek Członków Studia będzie wykorzystywany z zachowaniem najwyższej staranności oraz dbałości o zachowanie norm moralnych i społecznych. Wizerunek Członka Studia będzie rozpowszechniany wyłącznie w sytuacji, w której będzie on stanowił jedynie szczegół całości takiej jak: zgromadzenie, impreza okolicznościowa itp.
 7. Studio funkcjonuje w godzinach, zgodnie z grafikiem zamieszczonym na stronie. Studio zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć grupowych oraz zmian instruktora prowadzącego zajęcia. Każdorazowa zmiana godzin będzie podana w systemie rezerwacji online oraz w siedzibie Studia.

II. Zasady korzystania ze Studia Ruchu Mięta

 1. Członek Studia zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należącego do Studia w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.
 2. Na terenie Studia obowiązuje bezwzględny zakaz:
  • wnoszenia, spożywania, używania i pozostawania pod wpływem napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych środków odurzających;
  • palenia tytoniu oraz korzystania z elektronicznych papierosów;
  • krzyczenia i używania słów powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe;
  • handlu i akwizycji oraz naklejania i pozostawiania reklam oraz ulotek;
  • fotografowania i filmowania w celach komercyjnych bez zgody Studia;
  • wprowadzania zwierząt;
  • wnoszenia niebezpiecznych narzędzi, broni, materiałów pirotechnicznych, łatwopalnych oraz wybuchowych;
  • prowadzenia działalności bez zgody Studia, w szczególności treningów personalnych.
 3. Członkowie Studia, przebywający na terenie Studia, zobowiązani są do:
  • przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego, zasad dobrego zachowania szacunku w stosunku do pozostałych ćwiczących osób;
  • powstrzymania się od zachowania mogącego narazić mienie Studia na uszkodzenie lub zniszczenie;
  • zachowania czystości oraz powszechnie przyjętych norm higieny;
  • podporządkowania się poleceniom pracowników i obsługi Studia;
  • zapoznania się z instrukcjami użytkowania sprzętu (uzyskanie informacji od personelu Studia) przed przystąpieniem do jego używania;
  • zachowania należytej ostrożności w posługiwaniu się wyposażeniem i sprzętem Klubu;
  • odkładania używanego sprzętu na miejsce do tego przeznaczone;
  • używania ochraniaczy na stopy (np. klapki z antypoślizgową podeszwą) podczas korzystania z natrysków;
  • opuszczenia klubu do godziny zamknięcia.
 4. W Studio działa system rezerwacji online. Zapisy na zajęcia są obligatoryjne. Studio dopuszcza możliwość uczestnictwa w zajęciach, osobom, które nie zarezerwowały miejsca, po uprzednim utworzeniu konta w Panelu Klienta lub w aplikacji oraz upewnieniu się, że na dane zajęcia są wolne miejsca. Studio zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości sms oraz e-mail w celu potwierdzenia dokonanych rezerwacji w systemie online
 5. Logując się do systemu rezerwacji online za pośrednictwem linku: http://mieta.gymmanager.com.pl lub strony www.studioruchu.com/zakładka: rezerwacja online, WYRAŻASZ ZGODĘ NA ADMINISTROWANIE ORAZ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, których to czynności zakres opisaliśmy w Regulaminie Studia i umieściliśmy na stronie www.studioruchu.com w zakładce: kontakt. Logując się do systemu rezerwacji online AKCEPTUJESZ REGULAMIN STUDIA.
 6. W określonych przypadkach (brak dostępu do internetu) uczestnik posiadający konto w systemie rezerwacji online, może zapisać się na zajęcia za pośrednictwem wiadomości sms lub za pomocą kontaktu z nr recepcji 784903302 lub 690903930.
 7. W określonych przypadkach (brak dostępu do internetu) uczestnik posiadający konto w rezerwacji online, może odwołać zajęcia za pośrednictwem wiadomości sms lub za pomocą kontaktu z nr recepcji 784903302 lub 690903930.
 8. Anulowania rezerwacji należy dokonać w systemie rezerwacji online do godz. 15:00 w dniu zajęć (w dniu, w którym odbędą się zarezerwowane zajęcia) lub, w przypadku porannych zajęć, do godz. 22:00 w dniu poprzedzającym trening. Jeżeli użytkownik nie odwoła zajęć o wyznaczonym czasie, wejście z karnetu zostanie automatycznie pobrane, karnet OPEN zostanie skrócony o 1 dzień. Trzykrotne nieodwołanie rezerwacji skutkuje blokadą możliwości rezerwacji na okres jednego tygodnia oraz anulowaniem dotychczasowych rezerwacji. Jeżeli użytkownik posiada system partnerski MultiSport, Medicover, PzuSport, FitProfit lub nie posiada karnetu Mięty, możliwość rezerwacji zostanie zablokowana po dwukrotnym nieodwołaniu/nieregulaminowym odwołaniu zajęć. Obowiązek anulowania rezerwacji dotyczy również osób oczekujących na liście rezerwowych – jeżeli klubowicz znajduje się na liście rezerwowych, zakładamy że oczekuje na miejsce na zajęciach, niezależnie od momentu w którym się na nie dostanie. Zasady anulowania rezerwacji dotyczą również osób z listy rezerwowej, które dostaną się na zajęcia nawet po regulaminowym czasie anulowania zajęć. Jeżeli osoba posiadająca możliwość skorzystania z pierwszego promocyjnego lub darmowego wejścia do Studia, nie anuluje swojej rezerwacji w regulaminowym czasie i nie pojawi się w Studiu, możliwość skorzystania z tej opcji przepada. W przypadku nagminnego niestosowania się do zasad zawartych w regulaminie, właściciel Studia ma prawo wydłużyć czas blokady możliwości rezerwacji oraz zablokować możliwość zakupu karnetu.
 9. Studio zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć grupowych w przypadku, gdy liczba zapisanych na te zajęcia Członków Studia jest mniejsza niż pięć osób.
 10. Członek Studia jest zobowiązany do punktualnego wejścia na salę zajęć grupowych. Ze względów bezpieczeństwa instruktor zajęć grupowych (dalej: „Instruktor”), właściciel Studia lub Recepcja może poprosić spóźnionego Członka Studia o opuszczenie sali.
 11. Jedynie dokonanie rezerwacji i punktualne przybycie na zajęcia grupowe gwarantują uczestnictwo w nich. Jeżeli Członek Studia spóźnia się, jego miejsce na zajęciach grupowych może zająć Członek Studia z listy rezerwowej.
 12. O wpuszczeniu na salę zajęć grupowych Członków Studia, którzy nie dokonali rezerwacji miejsca lub znajdują się na liście rezerwowej, decydują wyłącznie pracownicy recepcji Studia (nie Instruktor).
 13. W przypadku powzięcia przez Instruktora wątpliwości co do zgodności liczby osób na sali zajęć grupowych z liczbą osób zapisanych na zajęcia, Instruktor uprawniony jest do pobrania z recepcji listy z zapisami i zweryfikowania tożsamości osób przebywających na sali, z jednoczesną możliwością zażądania opuszczenia sali przez osoby, które na liście się nie znajdują.
 14. Członek Studia, będący na zajęciach grupowych po raz pierwszy, jest zobowiązany przed rozpoczęciem zajęć grupowych do poinformowania o tym fakcie Instruktora.
 15. Członek Studia korzystający z zajęć grupowych jest zobowiązany do poinformowania Instruktora o gorszym samopoczuciu, urazach, ciąży oraz wszelkich poważnych problemach zdrowotnych.
 16. Po zakończeniu ćwiczeń, użytkownik Studia zobowiązany jest do odłożenia sprzętu we właściwe miejsce.
 17. Do sterowania sprzętem audio, klimatyzacją oraz oświetleniem Klubu upoważniony jest wyłącznie pracownik Studia.
 18. O otwarciu lub zamknięciu drzwi i okien decyduje wyłącznie pracownik Studia.
 19. Studio nie ponosi odpowiedzialności za skutki używania sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, instrukcjami obsługi i wskazówkami personelu Studia lub bez uprzedniego zapoznania się z wyżej wymienionymi zasadami. Wszelkie skutki powyższego działania całkowicie obciążają Członka Studia.
 20. Każdy Członek Studia korzysta z usług Studia na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko. Każdy Członek powinien we własnym zakresie ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od odpowiedzialności cywilnej.
 21. Personel Studia nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości, dotyczących swojej sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń Członek Studia powinien zasięgnąć opinii lekarskiej.
 22. Członek Studia zobowiązany jest do noszenia na terenie Studia czystego stroju i do zmiany obuwia na czyste i sportowe. Obuwie należy zmienić w szatni, przed wyjściem do innych pomieszczeń. Obuwie sportowe musi być odpowiednie do rodzaju wykonywanych ćwiczeń. Niektóre zajęcia wymagają uczestnictwa bez obuwia.
 23. Szafki w szatniach udostępniane są wyłącznie na czas pobytu w Studio.
 24. Studio nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach oraz na terenie Studia. Uczestnicy zajęć powinni zostawiać swoje rzeczy w zamykanych szafkach w szatniach.
 25. Studio nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie stosowania się do zasad korzystania ze Studia, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Naruszenie postanowień Regulaminu upoważnia Studio do rozwiązania umowy świadczenia usług w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

III. Zasady sprzedaży umów, karnetów i pakietów treningów personalnych

 1. Płatności za karnety można dokonywać przy recepcji w Studio lub za pośrednictwem płatności elektronicznych (przelewy24) na naszej stronie: www.studioruchu.com, po zalogowaniu do Panelu Klienta. Przyjmujemy płatności gotówkowe, przelewy oraz płatności kartą. Zanim dokonają Państwo płatności, prosimy o zapoznanie się z regulaminem przelewy24. Opłaty przedstawione są w zakładce:” Cennik” na stronie www.studioruchu.com. Karnet zakupiony przy recepcji Studia nie podlega zwrotowi, ani wymianie. Karnet zakupiony za pośrednictwem przelewy24 podlega zwrotowi w przeciągu 14 dni zgodnie z prawem konsumenta.
 2. Każdy zakupiony karnet aktywuje się automatycznie w dniu zakupu. Wyjątek stanowią karnety z ofert promocyjnych.
 3. Cena sprzedaży karnetu w opcji 12 miesięcy, wynosząca 1440 PLN zostanie zapłacona przez Kupującego w 12 ratach, w wysokości 120 PLN miesięcznie w formie gotówkowej, płatność kartą/blikiem lub w panelu klienta po zalogowaniu. Pierwsza rata zostanie uiszczona przez Kupującego w dzień podpisania umowy w formie gotówkowej lub kartą/blikiem przy recepcji. Spłata następnych rat nastąpi według zasad określonych w umowie.
 4. Cena sprzedaży karnetu w opcji 6 miesięcy, wynosząca 780 PLN zostanie zapłacona przez Kupującego w 12 ratach, w wysokości 130 PLN miesięcznie w formie gotówkowej, płatność kartą/blikiem lub w panelu klienta po zalogowaniu. Pierwsza rata zostanie uiszczona przez Kupującego w dzień podpisania umowy w formie gotówkowej lub kartą/blikiem przy recepcji. Spłata następnych rat nastąpi według zasad określonych w umowie.
 5. Pakiety treningów personalnych ważne są 2 miesiące. Jeżeli użytkownik nie odwoła treningu z jednodniowym wyprzedzeniem, wejście z pakietu zostanie pobrane.

Rozwiązanie umowy:

 1. Każda ze stron ma prawo do rozwiązania Umowy. Rozwiązując umowę należy mieć opłaconą aktualną ratę. Klubowicz będzie zobowiązany do zwrotu różnicy kwoty za wykorzystane miesiące (miesiące = liczba rat opłaconych od momentu podpisania umowy) wynikającej z różnicy w cenie karnetu OPEN (zgodnie z cennikiem) do ceny ulgowej, która przysługuje mu w czasie trwania Umowy tj. jeżeli cena raty za miesiąc w umowie wynosi 120 zł, a cena regularna karnetu OPEN (bez umowy) wynosi 179 zł, przy rozwiązaniu umowy należy opłacić różnicę wynoszącą 59 zł x liczba już opłaconych rat.
 2. Jeżeli Kupujący będzie w miesięcznej zwłoce z zapłatą raty, Sprzedający będzie mógł odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu do uiszczenia zaległości. Wówczas Kupujący jest zobowiązany do opłacenia zaległości oraz zwrotu różnicy za wykorzystane miesiące (miesiące = liczba rat opłaconych od momentu podpisania umowy) ) wynikającej z różnicy w cenie karnetu OPEN (zgodnie z cennikiem) do ceny ulgowej, która przysługuje mu w czasie trwania Umowy tj. jeżeli cena raty za miesiąc w umowie wynosi 120 zł, a cena regularna karnetu OPEN (bez umowy) wynosi 179 zł, przy odstąpieniu od umowy, należy opłacić różnicę wynoszącą 59 zł x liczba już opłaconych i zaległych rat.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Członek Studia może składać reklamacje dotyczące świadczenia usług przez Studio Ruchu Mięta. Można dokonać tego osobiście w recepcji Studia. W zgłoszeniu Członek Studia powinien wskazać swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu, adres do korespondencji, adres e-mail), numer karty członkowskiej (o ile ją posiada), a także zwięźle przedstawić opis zaistniałej sytuacji. Studio zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni, dokładając jednocześnie starań o jak najszybsze jej rozpatrzenia.
 2. Regulamin dostępny jest w Studio oraz na stronie internetowej www.studioruchu.com
 3. Studio zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie
  dostępny w Studio oraz na stronie internetowej www.studioruchu.com.

Realizacja Zaleceń RODO w Studio Ruchu Mięta

Drogi Kliencie, Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) Studio Ruchu Mięta uprzejmie informuje, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Studio Ruchu Mięta Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, przy ul. Chęcińskiej 5, 25-020 Kielce. (dalej Studio)
 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym możesz skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: studioruchumieta@gmail.com
 3. Twoje dane osobowe możemy przetwarzać w następujących celach:
  • przygotowanie umowy między Tobą a Studiem;
  • zrealizowanie podpisanej z Tobą umowy;
  • umożliwienie Ci korzystania z naszej oferty;
  • rozliczenie Twoich płatności zarejestrowanych przez nasz system obsługi;
  • umożliwienie Ci rezerwacji miejsca na zajęcia;
  • weryfikowanie obecności na zajęciach grupowych.
 4. Dane, które przetwarzamy to:
  • w związku z karnetami (1 wejście, 4 wejścia, 4 wejścia roczne, 8 wejść, 8 wejść rocznych, 10 wejść, 10 wejść rocznych, 30 wejść, 30 wejść rocznych, OPEN, OPEN 3MSC-E): imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;
  • w związku z umowami (OPEN 6 mies., OPEN 12 mies.): imię i nazwisko, pesel, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu;
  • w związku z kartami partnerów zewnętrznych (Multisport, FitProfit, Medicover, PZUsport): imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail;
  • w związku z wejściówką jednorazową: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;
  • We wszystkich wymienionych przypadkach będziemy nadal przetwarzać dane, które zostały do tej pory zgromadzone w naszej Bazie Danych Klientów – zgodnie z udzielonymi zgodami.
 5. Do Twoich danych mogą mieć dostęp firmy, które pomagają nam zrealizować dla Ciebie naszą ofertę, a także firmy obsługujące nasze systemy informatyczne;
 6. Podajesz dane dobrowolnie, jednak ważne jest, że odmowa ich podania spowoduje brak możliwości skorzystania z naszej oferty;
 7. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania;
 8. Masz prawo do przenoszenia Swoich danych;
 9. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy.

Polityka prywatności w Studio Ruchu Mięta

Deklaracja intencji, cele i zakres polityki bezpieczeństwa

 1. Studio Ruchu Mięta Sp. z o.o., zwana dalej „Studio Ruchu Mięta” jako Administrator w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt. 7 RODO przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, przepisami wewnętrznymi oraz dobrymi praktykami.
 2. Celem Polityki jest ochrona danych osobowych przetwarzanych w Studio Ruchu Mięta poprzez zapewnienie danym osobowym właściwości:
  • Poufności – właściwości zapewniające dostęp wyłącznie dla osób uprawnionych.
  • Integralności – właściwości zapewniającej, że dane osobowe nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany.
  • Dostępności – właściwości zapewniającej, że dane osobowe są dostępne dla osób upoważnionych do przetwarzania tych danych.
 3. Polityka określa zasady ochrony danych osobowych i obejmuje swoim zakresem wszystkie osoby biorące udział w procesie przetwarzania danych osobowych w Studio Ruchu Mięta.
 4. Studio Ruchu Mięta powołuje Inspektora Ochrony Danych odpowiedzialnego za nadzór nad realizacją przepisów ochrony danych osobowych. Kontakt: studioruchumieta@gmail.com.

Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych (DO)= odbywa się w Studio Ruchu Mięta w szczególności zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 i 6 RODO.
 2. Dopuszcza się przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 RODO.
 3. Studio Ruchu Mięta realizuje prawa osób, których dane dotyczą, w szczególności poprzez:
  • Przejrzyste informowanie i przejrzystą komunikację oraz tryb wykonywania praw przez osobę, której dane dotyczą.
  • Wypełnienie obowiązku informacyjnego podawanego podczas zbierania danych od osoby, której dane dotyczą.
  • Realizację praw dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą.
  • Realizację praw do sprostowania danych.
  • Realizację praw do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”).
  • Realizację praw do ograniczenia przetwarzania.
  • Powiadamianie o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania.
  • Realizację praw do przenoszenia danych i realizację praw do sprzeciwu.
 4. Studio Ruchu Mięta uwzględnia ochronę danych osobowych w fazie projektowania.
 5. Studio Ruchu Mięta dokładnie weryfikuje wszystkie podmioty przetwarzające, które w jego imieniu przetwarzają dane osobowe.